Get Adobe Flash player

Algemene voorwaarden

 

VACO CLEANING SCHOONMAAKBEDRIJF

  • Kamer van Koophandel Dordrecht
  • KvK. nummer : 24345617
  • Rechtsvorm : eenmanszaak

U kunt de Algemene Voorwaarden van VACO Cleaning ook in PDF formaat →HIER downloaden.

 

1. DEFINITIES
  

1.1 GEBRUIKER NADER TE NOEMEN: Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf

1.2 OPDRACHTGEVER: iedere (rechts)-persoon die aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

 1.3 WERKZAAMHEDEN:alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf uit andere hoofde worden verricht dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van schoonmaak – en/of glaswaswerkzaamheden, bijv. het schoon opleveren van nieuwbouw schilderwerken, tapservice, keyholding en alarmopvolging alsmede het leveren van schoonmaakmiddelen en artikelen dit alles in de ruimste zin van het woord voor zowel bedrijven particulieren en instellingen.

 1.4 CONSIGNATIE EN/OF OPSLAG:materieel, goederen en/of materialen, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden daar Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.

 1.5 INGEVAL ALS Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf ALS OPDRACHTGEVER OPTREEDT: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

HUISREGELS:

  • Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers), dienen deze onderaannemers een Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
  • Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Vaco Cleaning Schoonmaak bedrijf kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

 

2. ALGEMEEN
  

2.1 Met het depot van deze algemene voorwaarden ter kamer van koophandel te Rotterdam zijn alle voorgaande voorwaarden van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf en opdrachtgever. De opgestelde voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken .Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Afspraken met personeel en/of derden binden Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf niet tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf van welke aard dan ook tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de opgestelde algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan 01 opdracht tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen welke afwijken van deze voorwaarden binden Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf slechts indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. OFFERTES
  

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vrijblijvend. Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

3.3 Alle door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.4 Wijziging van de opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden: zo zal Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen sociale werkgeverslasten alsmede verhogingen van andere tarieven welke voor Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf kostenverhogend zijn aan de opdrachtgever door te berekenen.

4. OPDRACHTEN
  

4.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzing voor rekening van de opdrachtgever tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf zijn bevestigd.

4.2 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of wil annuleren dient dit binnen achtenveertig uur te gebeuren alvorens de opdracht uitgevoerd zal worden, zo niet dan is de opdrachtgever gebonden aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden .

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf pas na schriftelijke acceptatie.

4.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de verrichten werkzaamheden.

4.6 Bij opzegging van een opdracht van b.v. een jaar contract dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden voor het verstrijken van de einddatum door middel van een aangetekend schrijven indien hieraan geen gevolg wordt gegeven wordt het contract telkens mate met een periode van minimaal een jaar verlengd.

4.7 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen te bepalen tijdstip.

4.8 Het is de opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht op enirgerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door namens Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf bij opdrachtgever te werkgestelde of met de door of namens Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden, zulks op straffe van een niet matiging vatbare boete van € 200,00 voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.9 De opdracht is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige opgegeven of aangenomen hoeveelheid bezetting inventaris gebruik van het object.

4.10 Indien tijdens de opdracht genoemde omstandigheden zie 4.9 zich wijzigen is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gerechtigd in overleg met de opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

4.11 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en /of andere kosten tengevolge van wijzigingen in betrokken CAO dan wel als gevolg van wetten besluiten en/of beschikkingen overheidswege of indien wijzigen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging . Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelde bedrijfsorganisatie.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  

5.1 In het geval van levering van de gegevens door de opdrachtgever is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2 Elke gedeeltelijke levering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht kan worden gefactureerd in welk geval; die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf tenzij door haar schuld veroorzaakt een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1.

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd .Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht .De opdrachtgever geeft Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf schriftelijk is bevestigd.

5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf verschuldigd is wordt direct opeisbaar.

5.6 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten verrichten door derden indien zulks naar de mening van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert

5.7 VacoCleaning Schoonmaakbedrijf verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aangenomen opdracht blijkt dat tengevolge van aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is heeft Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke  gehouden is de door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf reeds verrichte maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.10 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
  

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd is de opdrachtgever verplicht Vaco Cleaning

Schoonmaakbedrijf over het reeds voldane gedeelte van de opdracht reeds gemaakte kosten aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf te voldoen.

6.2 De met Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale temijnen aan te merken tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan:ziekte en /of arbeidsongeschiktheid extreme weersomstandigheden(zoals daar zijn hevige regenval en vorst) oorlog mobilisatie onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijke beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven brand machinebreuk en andere ongevallen stakingen uitsluiting optreden werkorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege niet-levering van noodzakelijke materialen en of half fabrikaten welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever . Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIE
  

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en of/of telefonisch binnen 24 uur na de uitvoering van de opdracht mogelijk. Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf als bindend.

7.2 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of onstaan aan geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden of wel door van buiten komende oorzaken.

7.3 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf niet, met name zal Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade die mocht ontstaan door de niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.5 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.6 Op geleverde goederen is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde garantiebepalingen zal Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf vermelden in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging.

7.7 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
  

8.1 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

8.2 Opdrachtgever is gehouden Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf instellen ter zake van schade ontstaan door of met de Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf behoudt zich het recht voor om communicatie met de opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld internet e-mail GSM en semafoon ; voor inbreuk daarop door derden kan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf naar beste en weten en te goeder trouw verstrekt doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door de opdrachtgever van niet correcte gegevens alsmede ten gevolge van het verwerken van gegevens welke uitdrukkelijk aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval zalVaco Cleaning Schoonmaakbedrijf verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade anders dan door eigen opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.8 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.9 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen c.q. lekken van gebruikte agressieve stoffen en/of chemicaliën welke worden gebruikt

voor het uitoefenen van de opdracht anders dan ten gevolge van eigen opzet en /of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf verrichte werkzaamheden of evenredig deel daarvan.

8.10 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kosten die ontstaan bij het afgaan van het alarm tenzij door desbetreffende bedrijven c.q. instanties een code en/of handleiding aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf beschikbaar is gesteld.

8.11 De aansprakelijkheid van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf ten alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal € 225,00.

8.12 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 (2) BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf .

8.13 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken.

8.14 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een gevel of gevels schoongestraald moeten worden en er daardoor vlekken c.q. spatten op de ramen achterblijven anders dan door opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.15 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden aan of losliggende steigermaterialen en/of opgebouwde steigers die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten terreinen bevinden.

8.16 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor veilige werkzaamheden onder veilige werkzaamheden wordt verstaan, een ondergrond vrij van vocht en water zonder enige obstakels tevens dient de toegang tot de werkruimte vrij van obstakels te zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en het voldoen van de benodigde precariorechten tevens zal opdrachtgever omniet een stroomvoorziening van 220/380 volt beschikbaar stellen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  

9.1 Het eigendom van de leveren goederen gaat niet tegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  • de tegen prestatie(s) met betrekking tot de geleverde goederen zelf ;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen indien opdrachtgever zijn verplichtingen

jegens Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij   in gebreke blijft.

9.3 Het is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

10. BETALINGEN
  

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar mening van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf daarvoor in aanmerking komt, kan zij de betaling c.q. vooruitbetaling c.q betaling in termijnen vorderen. Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is gerechtigd ongeacht de overeengekomen betalingsconditie vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor bedrijven en instellingen en binnen acht dagen of contant voor particulieren netto zonder enige aftrek in euromunt.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per dag.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf doet uitvoeren zal opdrachtgever op eerste verzoek van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf zijn uit transactie verkregen vordering(en) op derden aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf cederen. Opdrachtgever verleent Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald heeft Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf het recht contante betaling te verlangen dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling of een door Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Termijnbetaling : de opstelling van de termijn factuur vindt plaats indien er een maandelijks contract is overeengekomen.

Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien dagen waarop Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft gestuurd c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de gebreke stelling . Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf op vergoeding van kosten en schaden volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
  

11.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Bij glasbewassing werkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen etc.  voor zover aanwezig.

11.3 De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.

11.4 Indien Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materiaal b.v. hangsteigers loopbruggen etc.  is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbaar gestelde materiaal niet aan de gestelde keuringseisen c.q. veiligheidsnormen voldoet, is Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen opdrachtgever aan Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf verschuldigd is wordt direct opeisbaar.

11.5 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uitgeleend materiaal wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materiaal wat onoordeelkundig wordt gebruikt.

11.6 Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verkleuren van de reinigen tapijten indien deze niet kleurecht blijken te zijn.

11.7 Indien Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal.particulieren dienen zelf zorg te dragen voor afvoeren van restmaterialen tenzij anders overeengekomen.

12. GESCHILLEN
  

12.1 Een geschil is aanwezig zodra partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen hoe ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. SLOTBEPALING
  

3.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uit sluitend bij Vaco Cleaning Schoonmaakbedrijf.

VACO Cleaning, Dordrecht

 laatst bijgewerkt op 01-01-2012

Vaco Cleaning
Azobe 122
3315 NB Dordrecht

Contactpersoon:
Petra van der Waal
Tel.: 078-8420316
GSM: 06-52681989

  Email   (infoatvacocleaningdotnl)  

Kalender

september 2014
Z M D W D V Z
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930